Disclaimer

De ANVR Reisvoorwaarden en de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen zijn van toepassing op de door ANVR Reisorganisatoren aangeboden reizen en diensten.

Op alle overige onderdelen van deze reservering zijn de ANVR Boekingsvoorwaarden van toepassing. De reservering, met uitzondering van losse vliegtickets, valt onder de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden.

Voor losse hotelovernachtingen gelden de voorwaarden van.

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker en/of gebruiker zich akkoord met deze ‘disclaimer’ en de daarin genoemde voorwaarden.

Verantwoordelijkheid

Deze internetsite van Tiboli Reizen wordt aan de bezoekers en gebruikers aangeboden door Tiboli Reizen in Rotterdam en treedt als beheerder op van deze internetsite.

Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze internetsite is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet actueel meer is. Tiboli Reizen is hiervoor niet aansprakelijk te stellen.

Rechten

Bezoekers en/of gebruikers van deze internetsite van kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze internetsite aangeboden informatie. Op alle op deze internetsite aanwezige informatie berust auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s en andere materialen eigendom van of gelicencieerd aan Tiboli Reizen. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze internetsite te verveelvoudigen, verkopen, verhuren of op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van Tiboli Reizen. Bepaalde hyperlinks op deze internetsite brengen de bezoeker respectievelijk de gebruiker naar sites van derden, waarbij Tiboli Reizen geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de aldaar aangeboden informatie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op het gebruik van deze internetsite is het Nederlandse recht van toepassing.Tiboli Reizen zal waar mogelijk ‘alternatieve beslechting van geschillen’ toepassen bij geschillen voortvloeiend uit een bezoek of gebruik van deze internetsite. Indien ‘alternatieve beslechting van geschillen’ niet (langer) mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Wijzigingen disclaimer statement

Tiboli Reizen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit disclaimer statement. Het verdient aanbeveling om dit disclaimer statement geregeld te raadplegen.

Copyright

Alle rechten berusten bij Tiboli Reizen, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets uit de uitgaven van Tiboli Reizen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.